Mokesčių pakeitimai

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 metų

Registracijos numeris KD-2858

Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. gruodžio 7 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 22, 30, 33, 46¹ ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-842, kuriuo nustatytos naujos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) teisinio reguliavimo nuostatos:

1. Apskaičiuojant 2018 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį:

1.1. Naujai įregistruotų smulkiųjų vienetų už pirmąjį mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas apmokestinamas 0 proc. pelno mokesčio tarifu (PMĮ 5 str. 2 dalis).

PMĮ  5 straipsnio 2 dalies pakeitimu nustatyta, kad vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų bei kurie neatitinka PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. pelno mokesčio tarifą. 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams. 

Atkreiptinas dėmesys, kad smulkiesiems vienetams taikytinas lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas ir jo taikymo sąlygos išliko nepakeisti. Taigi, nustatytus kriterijus atitinkančių vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą.

1.2. Nustatytos papildomos lengvatos mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą vykdantiems vienetams (PMĮ 5 str. 7 dalis).

 Apmokestinamojo pelno dalis, nustatyta pagal PMĮ 5 str. 7 dalyje patvirtintą formulę, apskaičiuota iš pačių vienetų vykdomoje mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises) atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, apmokestinama taikant 5 procentų mokesčio tarifą.

Šios nuostatos taikomos tik tuo atveju, jeigu pajamas iš minėto  turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį sukūręs vienetas ir tik tas vienetas dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas išlaidas. Taikant šias PMĮ nuostatas turtas suprantamas kaip pagal autorių teisę saugoma kompiuterio programa ar patentabilumo kriterijus (naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais. Šios dalies nuostatos taikomos ir tuo atveju, kai vieneto sukurtas turtas yra jo naudojamas pagal išimtinę licenciją.

  Lengvata pradedama taikyti, apmokestinant apmokestinamąjį pelną už tą mokestinį laikotarpį, kurį yra atsiradusios autorių teisės, paduota patento paraiška, jau esant išduotam patentui, įsigaliojus papildomos apsaugos liudijimui ar kai yra suteikta išimtinė licencija.

1.3. Pagal PMĮ 461 straipsnio 2 dalies pakeitimą vienetai, vykdantys investicinius projektus ir investuojantys į technologinį atsinaujinimą, apmokestinamąjį pelną gali sumažinti iki 100 proc. per 2009-2023 metų mokestinius laikotarpius patirtomis nustatytus reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, skirtomis investiciniams projektams vykdyti.

Atsisakyta reikalavimo vienetams, ketinantiems sumažinti apmokestinamąjį pelną dėl vykdomų investicinių projektų, pradėjus vykdyti investicinius projektus, apie tai informuoti  mokesčių administratorių, t. y. nuo 2018 metų mokestinio laikotarpio Pranešimas apie investicinį projektą (PLN210 forma) neteikiamas (neteko galios 461 str. 6 dalis). 

1.4. Pagal PMĮ 12 straipsnio 15 punkto pakeitimą turto vertės padidėjimo pajamos už dukterinių vienetų akcijų perleidimą, tenkinus nustatytas sąlygas, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jei iki perleidimo buvo turėta daugiau kaip 10 proc. balsus suteikiančių šio vieneto akcijų (akcijų skaičiaus riba sumažinta nuo 25 procentų iki 10 procentų).

Atitinkamai akcijų skaičiaus riba sumažinta iki 10 proc. ir PMĮ 30 str. 2 dalyje, kuri nustato, kad tais atvejais, kai dėl tokių akcijų perleidimo apskaičiuojami nuostoliai, šiuos nuostolius nustatyta tvarka leidžiama atskaityti iš kitų – apmokestinamųjų vertybinių popierių perleidimo pajamų (PMĮ 30 str. 2 dalis).

 1.5. Pakeista jūrų uostų, oro navigacinių paslaugų rinkliavų ir už jūrų uosto žemės nuomą surinktų lėšų apmokestinimo tvarka, t. y. jūrų uostų, oro navigacinių paslaugų rinkliavų ir už jūrų uosto žemės nuomą surinktos lėšos priskiriamos apmokestinamosioms vienetų pajamoms (neteko galios PMĮ 12 str. 10 punktas).

1.6. Ne visų žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų, bet tik kooperatinių  bendrovių  (kooperatyvų),  kurių  per  mokestinį  laikotarpį  daugiau  kaip  50 procentų  pajamų  sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių   bendrovių   (kooperatyvų)   pajamas  už  parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas   taikant  5  procentų mokesčio tarifą (PMĮ 5 str. 6 dalis).

Atkreiptinas dėmesys, kad žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams, išskyrus  kooperatines   bendroves   (kooperatyvus) ir turinčius teisę taikyti 5 proc. pelno mokesčio tarifą (PMĮ 5 str. 2 dalis), kurių per mokestinį  laikotarpį daugiau kaip 50 procentų pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, PMĮ nustatytas pereinamasis laikotarpis - 2018 metų mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas  apmokestinamas  taikant 10  procentų mokesčio tarifą.

1.7. Panaikinta 0 proc. pelno mokesčio lengvata socialinės įmonės statusą turintiems  vienetams. Vienetų, turinčių socialinės įmonės statusą, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant standartinius pelno mokesčio tarifus (neteko galios PMĮ 5 str. 5 dalis).

1.8. Pakeista reprezentacinių sąnaudų pripažinimo tvarka. Pagal PMĮ 22 str. 3 dalies pakeitimus iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 procentų reprezentacinių sąnaudų ir tokių atskaitomų sąnaudų suma negali viršyti 2 procentų  vieneto pajamų per mokestinį laikotarpį. Pagal PMĮ 22 str. 5 dalies pakeitimą reprezentacinėmis sąnaudomis nepriskiriamos tik neskatintina veikla laikomų azartinių lošimų išlaidos.

2. PMĮ pakeitimai, susiję su kolektyvinio investavimo bei rizikos ir privataus kapitalo subjektų veikla:

2.1. Nuostatos taikomos nuo 2018 m. sausio 1 d.:

2.1.1. PMĮ 2 straipsnis papildytas naujais sąvokų, vartojamų apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, paaiškinimais: kolektyvinio investavimo subjekto sąvoka (PMĮ 2 str. 151 dalis) ir rizikos ir privataus kapitalo subjekto sąvoka (PMĮ 2 str. 301dalis).

2.1.2.  Praplėsta Lietuvos apmokestinamojo vieneto sąvoka (PMĮ 2 str. 2 dalis), taip pat užsienio apmokestinamojo vieneto sąvoka (PMĮ 2 str. 3 dalis), įtraukiant į ją juridinio asmens statuso neturinčius kolektyvinio investavimo subjektus. Kai kolektyvinio investavimo subjekto valdymas perduotas valdymo įmonei, PMĮ nustatytą kolektyvinio investavimo subjekto uždirbto pelno ir (arba) gautų, išmokamų pajamų apmokestinimo tvarką taiko valdymo įmonė.

2.1.3. Neribotos civilinės atsakomybės kolektyvinio investavimo subjekto, neribotos civilinės atsakomybės rizikos ir privataus kapitalo subjekto dalyvio gautos pajamos ar jam priklausančio turto paėmimas iš tokio vieneto nelaikomas pelno paskirstymu, išskyrus atvejus, kai iš neribotos civilinės atsakomybės kolektyvinio investavimo subjekto, neribotos civilinės atsakomybės rizikos ir privataus kapitalo subjekto tokias pajamas gauna ar turtą taip paima užsienio vienetas, įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėje teritorijoje (PMĮ 2 str. 25 dalis).

2.1.4. Ne tikslinėje teritorijoje įregistruoto ar kitaip organizuoto užsienio vieneto mokesčio bazei nepriskiriamos, t. y. neapmokestinamos iš Lietuvos kolektyvinio investavimo subjektų paskirstytojo pelno gaunamos pajamos (PMĮ 4 str. 4 dalies 2 punktas).

2.2. Apskaičiuojant 2018 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį:

2.2.1 Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos nustatytus reikalavimus atitinkančių kolektyvinių investavimo subjektų ir nustatytus reikalavimus atitinkančių rizikos ir privataus kapitalo  subjektų visos gaunamos pajamos, įskaitant dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, išskyrus iš užsienio  vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, ar iš tų teritorijų gyventojų gautas bet kokias pajamas ir su investicijomis į tikslines teritorijas susijusias pajamas (PMĮ 12 straipsnio 5 punktas).

2.2.2. Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamas iš neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pelno mokesčio mokėtojų ne tikslinėse teritorijose įregistruotų rizikos ir privataus kapitalo subjektų gautas pelnas ar jo dalis, išskyrus PMĮ 39 straipsnyje nustatytus atvejus (PMĮ 12 straipsnio 9 punktas).

2.2.3. Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos pajamos, įskaitant turto vertės padidėjimo pajamas, dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, gautos iš  kolektyvinio investavimo subjektų, kurie nėra įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, investicinių vienetų, akcijų ar įnašų turėjimo.  Šio punkto nuostatos dėl turto vertės padidėjimo pajamų neapmokestinimo taikomos tik tuo atveju, jei tokios pajamos gaunamos ne iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, ar iš tų teritorijų gyventojų (PMĮ 12 str. 18 punktas).

2.2.4. PMĮ 12 str. 15 punkto lengvata akcijų perleidimui taikoma perleidžiant ne tik akcijas , bet ir turimas teises į rizikos ir privataus kapitalo subjektų paskirstytinojo pelno dalį (PMĮ 12 str. 15 punktas).

2.2.5. Jeigu Lietuvos vienetas gauna dividendus Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo nustatyta tvarka, šis vienetas į pajamas gautų dividendų neįtraukia (PMĮ 33 straipsnio 4 dalis).

3. Laisvosios ekonominės zonos įmonėms, įregistruotoms po 2017 m. gruodžio 31 d., išplėstos pelno mokesčio lengvatos taikymo apimtys (PMĮ 58 str. 16 dalis):

3.1. Atsisakyta PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 1 punkte ir 2 punkte nustatyto baigtinio veiklų, iš kurių vykdymo gautam pelnui gali būti taikoma laisvųjų ekonominių zonų įmonėms nustatyta lengvata, sąrašo (lengvata netaikoma tik prekybos veiklą vykdančioms įmonėms ir taikoma tiek, kiek ji suderinama su 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, (OL 2014 L 187, p. 1) nuostatomis).

3.2. Nustatytus kriterijus atitinkančios laisvųjų ekonominių zonų įmonės 10 mokestinių laikotarpių nemoka pelno mokesčio, o kitus 6 mokestinius laikotarpius joms taikomas 50 proc. sumažintas pelno mokesčio tarifas.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 22, 30, 33, 46-1 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas

Susisiekite su mumis

+370 699 25511

+370 688 30473

Darbo laikas

I-V 8:00 - 17:00